دوره‌های آموزشی

CCNA R&S
فناوری اطلاعات و ارتباطات
66 ساعت
+Network
فناوری اطلاعات و ارتباطات
30 ساعت
Android Pack
فناوری اطلاعات و ارتباطات
70 ساعت
Web Design
فناوری اطلاعات و ارتباطات
70 ساعت
Icdl
فناوری اطلاعات و ارتباطات
130 ساعت
MCSA Pack
فناوری اطلاعات و ارتباطات
230 ساعت
Python
فناوری اطلاعات و ارتباطات
230 ساعت
MTCNA
فناوری اطلاعات و ارتباطات
15 ساعت
C#
فناوری اطلاعات و ارتباطات
60 ساعت